129
E.1. Издавани от компилатора съобщенията за грешки
152:
За функциите трябва да се даде резултат. Опитвате се да използвате RE-
TURN, без да сте задали резултата. Ако това е необходимо да се направи
(т.е задали сте го преди това чрез присвояване на стойност на името на
функцията) напишете RETURN().
153:
В тази стандартна процедура (функция) се очаква нетипизиран файл.
154:
Очаква се име на файл (променлива от тип STRING).
155:
Очаква се променлива от файлов тип.
156:
Типът на дадения израз не съвпада с типа, който се очаква.
157:
Грешка в типа на параметъра на стандартна процедура или функция.
158:
Неправилен тип на операндите (спрямо операцията). Например логическа
операция между променливи от тип char.
159:
Несъвместимост между типовете на операндите.
160:
За този тип е разрешено сравнение само за равенство и неравенство.
161:
Броят на параметрите не съвпада с дадените в декларацията.
162:
Фактическият параметър трябва да бъде променлива.
163:
Несъвместимост с типа на формалния параметър.
164:
Очаква се прост тип.
165:
Несъвместимост с големината на формалния параметър.
166:
Проверка за строго включване не е разрешена.
167:
Не е разрешено присвояване.
168:
Не е разрешено използването на константа.
169:
Никъде в тялото на функцията не е указан резултатът й.
170:
Компилаторът очаква променлива от тип типизиран файл.
171:
Компилаторът очаква израз от тип Integer.
172:
Променливи от този тип не могат да бъдат прочитани или записвани.
Вероятно използвате масив или запис в конструкциите READ, READLN,
WRITE или WRITELN. Трябва да ги обработвате поелементно.
173:
Компилаторът очаква променлива от тип текстов файл.
183:
Неправилен израз.
184:
Несъвместими или неправилен тип на операндите на бинарна операция.
185:
Деление на нула в константен израз.
186:
Неправилен тип на константа.
187:
Константата е извън очаквания интервал.
190:
Ограничение на реализацията. Диапазон на типа LongInt не е разрешен.
191:
Ограничение на реализацията. Сравнение на константи не се прави от
компилатора.
192:
Ограничени на реализацията. Използване на тази стандартна процедура с
константен параметър не се прави от компилатора.
193:
Ограничение на реализацията. Израз, в който участвуват реални константи,
не се пресмята от компилатора.
194:
Големината на типа е недопустима. Обикновено се отнася за тип, който е
по голям от 64 килобайта.
195:
Базовият тип на множество не е подинтервал на [0..255]
196:
Твърде много и/или твърде големи по-размер променливи. Теоретически
размерът на локалните променливи не трябва да надвишава 32767 думи
(65536 байта = 64 килобайта).
211:
Идентификаторът не е от необходимия клас (вид). Тази грешка се
получава, ако се опитвате да използвате процедура там, където може да
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта