Приложение E. Диагностични съобщения
128
106:
Очаква се израз от дискретен тип.
107:
Типовете на елементите на множество трябва да бъдат съвместими един с
друг.
108:
Долната граница надвишава горната граница.
109:
Не са разрешени повече от един етикет на оператор. Ако е необходимо,
поставете празния оператор между тях, т.е. вместо Lab1: Lab2: ...;
напишете Lab1: ; Lab2: ...;.
110:
Очаква се израз от тип Boolean.
111:
Управляващата променлива на FOR цикъл трябва да бъде локална за
текущата процедура.
112:
Неправилен тип на управляващата променливата във FOR цикъл.
113:
Неправилен тип на израз.
114:
Типът на израза не съвпада с този на управляващата променлива на FOR
цикъла.
115:
Структурата не е байт пакетирана.
116:
Изразът не е съвместим с типа на стоящата в лявата част на знака за
присвояване променлива.
117:
Не е разрешено предаване на управлението от завършващата част на
процедура, функция, програма или модул към същинската му част.
118:
Неправилен тип на променлива.
119:
Управляващата променлива на FOR цикъл не може да бъде от тип LongInt.
120:
Подпрограмите на асемблер (MC6800 native code) трябва да започват с
$0000.
121:
Няма такъв вариант в този запис.
122:
Дължината е неизвестна по време на компилация.
123:
Типът е несъвместим с типа на вариантния описател (tag field).
124:
Параметри от тип процедура (функция) не се поддържат в тази версия на
UniPascal.
125:
Пакетираните променливи не могат да бъдат давани като фактически
параметри-променливи.
139:
Типът на променливата не е указателен.
140:
Типът на променливата не е масив.
141:
Индексът трябва да бъде от дискретен (ordinal) тип.
142:
Типът на индекса не съвпада с декларацията.
143:
Типът на променливата не е запис.
144:
Няма такова поле в този запис.
145:
Изразът не е от тип множество.
146:
Константата от тип низ е с различна дължина в сравнение с очакваната при
използването й в смесен израз с packed array of char.
147:
Тази процедура не може да бъде използвана като фактически параметър
на стандартната процедура EXIT. Като параметър могат да се използват
само обикновените процедури.
149:
В тази стандартна процедура или функция не е разрешено да се дават като
параметри текстови файлове.
150:
Присвояване на резултата на тази функция не може да се прави тук.
Вероятно се опитвате да дадете резултата на функцията извън нейното
тяло.
151:
Процедурите нямат резултат.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта