Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
97
Действие: Създава нова динамична променлива и записва нейния адрес в p. Вариантните
константи трябва да следват в ред по нарастване вложеността на вариантните
части.
function ODD(x: LongInt): boolean;
Предназначение: Проверка за нечетност.
Действие: Връща TRUE, ако параметърът й е нечетно число.
procedure OPEN(var f [; Fname: string [, TEMPORARY]]);
Предназначение: Отваряне на файл за четене и писане.
Действие: Отваря външен файл с име в променливата Fname за четене и запис. Ако файл с
такова име не съществува, то той се създава. Ако не е указано име на външния
файл, то файловата променлива f трябва да е вече свързана с външен файл с
помощта на друго използване на OPEN, в такъв случай се преминава в началото
на файла. Ако е зададен параметър TEMPORARY, отваря се файл с уникално
име. В такъв случай fname трябва да бъде променлива от тип string (с
максимален брой елементи не по-малко от 80, т.е. поне string[80]), в която при
извикване на OPEN трябва да се съдържа пътят, където ще се създаде файла, а
след изпълнението на процедурата във fname се намира името на създадения
файл.
function ORD(x): integer;
Предназначение: Получаване на поредния номер в множеството от стойности,
принадлежащи на даден тип.
Действие: x е променлива от дискретен (ordinal) тип. Функцията ORD връща номера на x в
множеството от стойности, дефинирани от типа, на който тя принадлежи.
function PARAMCOUNT: natural;
Предназначение: Получаване на броя на параметрите зададени на командната линия.
Действие: Връща броя на параметрите, зададени на командната линия, на операционната
система при стартирането на програмата. Ако програмата е стартирана без
параметри, функцията връща 0.
procedure PARAMSTR(n: natural; var s: string);
Предназначение: Получаване на стойността на параметър, зададен на командната линия.
Действие: Получаване на стойността на параметър с номер n от командната линия в низа s.
Ако n = 0, получава се името на програмата (евентуално заедно с пътя, от
където е стартирана).
function POS(const SubStr, Src: string): ShortCard;
Предназначение: Търсене на подниз в низ.
Действие: В низа Src се търси поднизът SubStr и, ако се намери, връща се номерът на
позицията, от която се среща. Ако не се намери, връща се 0.
function PRED(x)
Предназначение: Получаване на предишната стойност от множеството стойности на даден
дискретен (ordinal) тип.
Действие: x е израз от дискретен (ordinal) тип. Резултатът на функцията е от същия тип и е
предната стойност от множеството стойности, принадлежащи на дискретния (or-
dinal) тип. Ако такава стойност няма, резултатът е непредсказуем.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта