96
Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
Действие: Разменя байтовете в двойна дума. Местата си разменят първият и последният
байт и вторият и предпоследният. Превръща двойна дума от вътрешно
представяне младши ... старши в представяне старши ... младши байт и обратно.
function LOWORD(x: LongWord): word;
Предназначение: Получаване на младшата дума на двойна дума.
Действие: x е параметър с големина двойна дума. Резултатът е от тип word и представлява
младшата дума на параметъра.
procedure MARK(var p: pointer);
Предназначение: Маркира динамичната памет.
Действие: Mark записва (маркира) състоянието на динамичната памет в променливата p,
която по-късно може да бъде използвана като параметър за Release.
function MAX(type): type;
Предназначение: Получаване на максималната стойност на дискретен (ordinal) тип.
Действие: Резултатът на функцията е най-голямата (максималната) стойност от
множеството от стойности, принадлежащи на дадения като параметър
дискретен (ordinal) тип.
function MAXAVAIL: natural;
Предназначение: Получаване на размера на най-големия непрекъснат блок от свободната
памет.
Действие: Резултатът на функцията е размера на най-големия непрекъснат блок свободна
памет в думи.
function MEMAVAIL: natural;
Предназначение: Получаване на обема на свободна памет.
Действие: Връща обема на свободната памет в думи, т.е. това е сумата от обемите на
всички непрекъснати блокове свободна памет.
function MIN(type): type;
Предназначение: Получаване на минималната стойност на дискретен (ordinal) тип.
Действие: Резултата на функцията е най-малката (минималната) стойност от множеството
от стойности принадлежащи на дадения като параметър дискретен (ordinal) тип.
procedure MOVE(const Src; var Dest; Nbytes: Cardinal);
Предназначение: Премества непрекъсната област от паметта.
Действие: Премества Nbytes на брой байта от оперативната памет започвайки от област с
начало Src в област с начало Dest.
procedure MOVEWORDS(const Src; var Dest; Nwords: Cardinal);
Предназначение: Премества непрекъсната област от паметта.
Действие: Премества Nwords на брой думи от оперативната памет от област с начало Src в
област с начало Dest.
function MSGLIMIT: natural;
Действие: Връща широчината (в символи) на устройството, към което е насочен файлът
MESSAGE, т.е. броя на символите на един ред от екрана.
procedure NEW(var p {, CaseValue});
Предназначение: Създаване на нова динамична променлива.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта