98
Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
function RANDOM[(x: Cardinal)]
Предназначение: Получаване на псевдо-случайно число.
Действие: Ако не е даден параметър, резултатът е реално число и 0 <= RANDOM < 1.
Ако е зададен параметър, то резултатът е цяло число и 0 <= Random(x) < x.
procedure RANDOMIZE[(x)];
Предназначение: Инициализация на генератора на случайни числа.
Действие: Ако тази процедура не бъде изпълнена преди използване на функцията RAN-
DOM, програмата ще получава (от RANDOM) при всяко стартиране една и съща
псевдо-случайна редица от числа. В някои случаи това е необходимо. За да
инициализирате псевдо-случайната последователност със случайно число, не
трябва да се задава параметър на процедурата Randomize. Ако се зададе
параметър (от цял или реален тип) то псевдо-случайната последователност от
числа ще започва от това число и ще бъде една и съща при еднакви стойности на
параметъра. Параметър 0 е еквивалентен на липса на параметър, т.е. random-
ize(0) = randomize.
procedure READ([f,] v1 [, v2, ... vn]);
Предназначение: Четене от типизиран файл.
Действие: f е файлова променлива и, ако не бъде зададена, се използва стандартният
входен файл  OUTPUT.
Ако f e текстов файл (или не е зададен), v1, ..., vn са променливи от тип integer, car-
dinal, longint, char или техни диапазони, както и real или string. От файла се четат
символи и се преобразуват във вътрешно представяне на съответния тип.
Ако f е типизиран файл, то v1, ..., vn трябва да бъдат от типа на компонентите на
този файл. За всяко v се прочитат необходимото количество байтове от файла и се
записват в поредното v.
procedure READLN[([f ,] [v1, ..., vn])];
Предназначение: Прочитане с последващо пропускане на всички символи до края на реда.
Действие: Процедурата се прилага само за текстов файл и е еквивалентна на извикване на
процедурата Read със същите параметри и след това пропускане на всички
символи до началото на следващия ред.
Забележка: Като маркер за край на ред се възприема символа  (ASCII код 13) или
последователността от  и  (ASCII код 10). Самостоятелното срещане
на  в текстов файл не се обработва като край на ред.
procedure RELEASE(p: pointer);
Предназначение: Връщане на динамичната памет в положението в което е била при
изпълнението на съответната процедура Mark.
Действие: Освобождава паметта, заета след изпълнението на процедурата Mark(p), с
която е била маркирана динамичната памет.
procedure RESET(f [; Fname: string]);
Предназначение: Отваряне на файл за четене.
Действие: Отваря външен файл с име в променливата Fname за четене. Опитът за запис в
този файл предизвиква входно/изходна грешка. Ако не е зададено име на
файл, файловата променлива f трябва вече да е свързана с външен файл с
помощта на OPEN или RESET. В този случай се предприемат необходимите
действия, така че следващото четене да бъде от началото на файла.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта