133
E.2. Издавани по време на изпълнение съобщения за грешки
вашата програма не записва нещо там, където не трябва. Ако разрушите системни
области (включително и кода на собствената си програма в паметта), по нататъшната
работа на компютъра е непредсказуема. В такива случаи е възможна поява на всякакви
грешки, странно поведение на компютъра и т.н. Този тип грешки са най-трудни за
установяване и откриване на произхода им. Опитайте да включите проверката за
граници {$R+} и/или поставете тестов печат в програмата.
Следва списък на грешките, давани от интерпретатора на Y код.
1:
Не достига памет. По време на работа на програмата не достига памет за
локалните променливи на активирана процедура/функция или няма
достатъчно количество памет за да се обслужи заявка за такава от
стандартните процедури NEW/GetMemWords 
3:
Деление на нула или вземане по модул нула.
4:
Препълване на низ. Например на променлива от тип string[3] присвоявате
стойност 'error'.
5:
Опит да се построи множество с елементи извън интервала [0..255].
7:
Неправилно индексиране в променлива от тип низ. Индексът трябва да е в
интервала [1..255]
8:
Даден израз излиза извън разрешената му долна граница. Това се получава
при включена директива {$R+}.
9:
Даден израз излиза извън разрешената му горна граница. Това се получава
при включена директива {$R+}.
32:
Грешка при използване на стандартната процедура DISPOSE или FreeMem-
Words. Опит да се освободи памет, която не е била заета чрез New или
GetMemWords (например памет принадлежаща на операционната система
или незаета памет).
65:
Препълване при използване на реални числа (например 1е20 * 1е20).
66:
Неправилна операция при реалните числа (например ln(0))
67:
Деление на нула при реалните числа.
68:
Целочислено препълване при превръщане от реално към цяло число
(например Round(1.234e30)).
208:
Няма достатъчно памет за изпълнение на програмата. Наличната памет е
недостатъчна, за да побере кода на програмата (и модулите които
използва) и нейните глобални променливи (и тези на модулите, които
използва).
209:
Грешка при четене на програмата от дискета.
210:
Няма генериран код за съответния модул. Най-вероятно е разрушен
файлът върху дискетата. Прекомпилирайте програмата и модулите.
211:
Овърлейният сегмент не е намерен на очакваното място. Най-вероятно сте
сменили дискетата в устройството. Както вече беше отбелязано, при
овърлейни програми (модули), файлът в който се намират овърлейните
процедури не се затваря. Ако имате незатворен файл, не е разрешено да
изваждате дискетата от дискетното устройство. Ако имате само едно
устройство, използвайте възможността на UniDOS да разпознава две
логически устройства с едно физическо.
212:
Неправилна версия на модула. Тази грешка може да получите, ако сте
правили изменения в описателната част (interface) на модула и не сте
прекомпилирали реализационната му част.
214:
Опит за излизане от/към несъществуваща процедура. Вероятно
разрушавате системни области в компютъра.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта