131
E.1. Издавани от компилатора съобщенията за грешки
брой едновременно отворени файлове се задава от командната линия на UniDOS с
помощта на командата HANDLES. По премълчаване те са десет. От зададения брой (или
от 10 по премълчаване) трябва да се извади 5, това са системните файлове: input,
output, message, auxiliary и printer (в операционната система имената им са съответно:
StdIN, StdOut, StdErr, StdAux, StdPrn). При работа на компилатора е необходимо той да
може да отвори едновременно поне 4 файла. Това са: файла, в който е записан кода
на самия компилатор (тъй като той е програма с овърлейни подпрограми), този с
изходния текст на програмата, която се компилира, един работен файл и файл, в който
ще се генерира кодът. Ако има включване на файл (директива include), броят на
файловете се увеличава с по един на всяко вложено включване, т.е. ако в текста на
програмата има две директиви за включване, необходим е още един файл, но ако
втората директива е вложена в първата, необходимо е да бъдат отворени още два
файла. Най-добре е да поставите командата HANDLES 16 във файла AUTOEXEC.JOB.
Така ще могат да бъдат отворени до 16 (реално за потребителя 11) файла
едновременно. Този брой в повечето случаи е достатъчен.
Друга възможна причина компилаторът да не може да създаде и/или отвори за
четене файл е неправилно указване на път в конфигурационния файл. Например:
/T d:\temp
/S d:\sym
/B d:\bdy
/P d:\pgm
/U d:\sym
а такива поддиректории и/или дискови устройства няма.
240:
Неправилно написана директива за вмъкване (include) или свързване (link)
на файл.
241:
В началото на програмата (преди ключовата дума 'program') не може да
има директива за вмъкване или свързване на файл.
242:
Твърде много влагания на директивата за вмъкване. Разрешени са не
повече от 4 влагания.
243:
Незатворен коментар. В края на файла, който се компилира, има отворен
коментар.
244:
Неправилен .SYM файл или библиотека. Вероятно е разрушен файлът. Най-
добре прекомпилирайте модула, чието използване предизвиква тази
грешка.
245:
Конфликт при използване на модулите. Вероятно някой от модулите е бил
прекомпилиран, а използващите го модули не са прекомпилирани.
246:
Грешка (входно/изходна) при четене на .SYM файл. Най-вероятно файла
не може да се прочете поради физическа грешка на диска.
Прекомпилирайте описателната част (interface) на модула.
247:
Не съществува .SYM файл за използвания модул. Компилирайте
описателната част (interface) на модула.
248:
Грешка при записване във .PGM (.BDY или .SYM) файла върху диска.
Грешката може да се дължи на физически дефект върху диска или на
липса на място върху него.
249:
Грешка при опит за създаване на резултатния файл (.PGM, .BDY или .SYM).
Едни от най-вероятните причини са неправилно указване на пътя, където
трябва да бъде създаден файла, физическа повреда на диска или липса на
място върху него.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта