127
E.1. Издавани от компилатора съобщенията за грешки
73:
Параметрите от тип файл могат да се предават само по адрес (т.е. трябва
да бъдат var параметри).
74:
Външни файлове (параметри в заглавието на програмата) са разрешени
само за програмите, но не и за модулите.
75:
Даденият параметър на програмата не е стандартен файл.
76:
Типът на вариантите при вариантната част на записа (tag field) може да бъде
само дискретен (ordinal).
77:
Константата на вариантната част не съвпада с типа на вариантния описател.
78:
Грешка в списъка от полетата на запис.
79:
Базовият тип на множество трябва да бъде дискретен (ordinal).
80:
Не са разрешени предварителни (forward) описания на процедури
(функции) в interface частта на модул.
82:
Не е указан файл за свързване с външна процедура. Това се получава, ако
дадена процедура е описана като external, а в момента не е активирана
директивата {$L xxx }
83:
Външната процедура (функция) не е намерена в указания чрез директивата
{$L xxx } файл.
84:
Етикетите трябва да бъдат в граници от 0 до 9999.
85:
Използване на резервираното име exit за име на етикет.
86:
Повторна декларация на етикет.
87:
Етикети не са разрешени в interface частта на модул.
88,89:
Грешка във файла, даден в директивата {$L xxx}. Не може да бъде
прочетен или форматът му не отговаря на изискванията. Прекомпилирайте
го.
90:
Файлът, даден за свързване, импортира други асемблерски
идентификатори. Преди да компилирате програмата, свържете този файл
с всички други асемблерски файлове, които са необходими.
91:
Външната процедура (функция) не е намерена в указания за свързване
файл.
92:
Външната процедура (функция) не е преместваема. Това се получава, ако
сте асемблирали подпрограмата с директивата ORG или ако при
свързването на асемблерските подпрограми не сте указали явно, че искате
да получите отново OBJ файл.
93:
Неочаквана поява на ключовата дума 'begin'. В {$M+} тя се поставя само в
началото на процедура или функция.
94:
Етикетът не е деклариран в текущия блок. В UniPascal не е разрешен
преход (goto) от тялото на една процедура в друга.
95:
Недефиниран, но деклариран и използван, етикет.
96:
Недеклариран етикет. Използване на етикет, който не е деклариран.
97:
Повторно дефиниран етикет.
98:
Компилаторът очаква, но не е намерил етикет.
99:
Неправилен етикет (трябва да е в граници от 0 до 9999).
100:
Грешка в аритметичен (логически) израз (factor).
101:
Грешка в използването на променливата.
102:
Изразът трябва да бъде от тип Boolean.
103:
Избиращият израз (selector) трябва да бъде от дискретен тип.
104:
Повторно използване на константа в case оператора.
105:
Типът на константата не съвпада с този на избиращия израз (Selector),
даден в началото на case оператора.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта