Приложение E. Диагностични съобщения
126
38:
Очаква се ключовата дума 'begin'.
39:
Очаква се '='.
40:
Очаква се ':='.
41:
Очаква се '..'.
42:
Очаква се '.'.
43:
Очаква се '['.
44:
Очаква се ']'.
45:
Очаква се '('.
46:
Очаква се ')'.
47:
Очаква се ';'.
48:
Очаква се ':'.
49:
Очаква се ','.
50:
Очаква се идентификатор 
51:
Грешка в раздела на декларациите.
52:
Повторно деклариране на идентификатор.
53:
Грешка в описанието на типа.
54:
Грешка в прост тип (simple type).
55:
Компилаторът очаква, но не е намерил целочислена константа за дължина
на string.
56:
Границите на диапазонния тип трябва да са от дискретен (ordinal) тип.
57:
Долната граница надвишава горната граница.
58:
Несъвместими по тип граници.
59:
Недекларирана процедура или функция, която е описана като forward. Тази
грешка се получава, ако сте описали forward процедура (функция) и след
това не сте дали нормалното й описание или ако в implementation частта не
сте задали реализацията на процедура (функция), описана в interface частта
на модула.
60:
Неописан тип. Тази грешка се получава, ако не сте описали в същата type
секция тип, който сте използвали като базов на указателен тип.
61:
Този тип не може да бъде използван в качеството на индексен тип.
62:
Не е разрешено използването на файлове на това място. Най-вероятно се
опитвате да поставите файл като елемент на масив или запис, а това не е
разрешено.
63:
Предишната декларация не е forward. Тази грешка се дава само за
процедури (функции) и означава, че вече има деклариран същия
идентификатор.
64:
Типът на функцията, зададен при изпреварващото описание (forward), не
съвпада с този.
65:
Резултатът на функцията може да бъде само от прост или указателен тип
(в частност не се разрешават масиви, записи или низове).
66:
При деклариране на функция не е даден типа на резултата.
67:
Повторно деклариране на процедура (функция) в interface частта на модул.
68:
Повторно предварително описание на една и съща процедура (функция).
69:
Inline процедурите не могат да бъдат описвани като forward.
70:
Inline процедурите не могат да бъдат овърлейни.
71:
Заглавната част (header) на forward декларирана процедура или функция не
съвпада с дадената при описанието й.
72:
Грешка в списъка от параметри.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта