125
E.1. Издавани от компилатора съобщенията за грешки
3:
Неправилно зададена директива. Например {$R*} вместо{$R+}
5:
Използване на променлива от тип указател, която вероятно трябва да бъде
последвана от ^ (но не е).
6:
Използване на променлива от тип указател, която трябва да бъде
последвана от ^ (но не е).
7:
Базовият тип на указателя съвпада със себе си, т.е. указателният тип сочи
към себе си.
8:
Използвана е процедурата FillChar или FillWord, като зададената константна
дължина е по-голяма от дължината на променливата.
10:
Подаден е целочислен параметър на стандартната функция ORD. Това е
излишно и обикновено е грешка. Например: ORD(0) вместо ORD('0').
11:
Не е установена дата и/или час в операционната система. Времето е
важно при компилация на описателна част на модул (виж "Модули и
техните версии").
12:
Дължината на експортирания от асемблер идентификатор превишава 8
символа. Използват се само първите 8.
13:
Неправилен (невалиден) символ в текста на програмата. Най-вероятно
символът не е буква от стандартния ASCII набор, т.е. с ASCII код по-малък
от $20 или по-голям от $7e (например коя да е буква от кирилицата).
Компилаторът игнорира този символ, т.е. продължава да работи така,
сякаш той не се е срещал изобщо.
E.1.2. Нефатални грешки
14:
Компилаторът очаква, но не е намерил цифра.
15:
Компилаторът очаква, но не е намерил число в интервала [0..255].
16:
Компилаторът очаква, но не е намерил цяло число.
17:
Очаква се ключовата дума 'program'.
18:
Очаква се ключовата дума 'unit'.
19:
Очаква се ключовата дума 'interface'.
20:
Очаква се ключовата дума 'implementation'.
21:
Очаква се ключовата дума 'begin'.
22:
Очаква се ключовата дума 'do'.
23:
Очаква се ключовата дума 'to' или 'downto'.
24:
Очаква се ключовата дума 'end'.
25:
Очаква се ключовата дума 'of'.
26:
Очаква се ключовата дума 'then'.
27:
Очаква се ключовата дума 'to'.
28:
Очаква се ключовата дума 'until'.
29:
Очаква се ключовата дума 'procedure' или 'function'.
30:
Очаква се ключовата дума 'case'.
31:
Очаква се ключовата дума 'for'.
32:
Грешка в числена константа (реална или цяла).
33:
Очаква се ключовата дума 'if'.
34:
Очаква се ключовата дума 'while'.
35:
Очаква се ключовата дума 'with'.
36:
Компилаторът очаква, но не е намерил етикет (като идентификатор или
число).
37:
Очаква се ':' или ','.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта