100
Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
function SQR(x) 
Предназначение: Повдигане на квадрат.
Действие: x е аритметичен израз от цял или реален тип. Резултат на функцията е
стойността на този израз повдигнат на квадрат. Типът на резултата съвпада с
този на параметъра.
function SQRT(x: real): real;
Предназначение: Извличане на квадратен корен.
Действие: Резултатът на функцията е реален и е квадратен корен от стойността на
параметъра.
function SUCC(x)
Предназначение: Получаване на следващата стойност от множеството стойности на даден
дискретен (ordinal) тип.
Действие: x е от израз дискретен (ordinal) тип. Резултатът на функцията е от същия тип и е
следващата стойност от множеството стойности, принадлежащи на дискретния
(ordinal) тип. Ако такава стойност не съществува, резултатът е непредсказуем.
function SWAP(w: word): word;
Предназначение: Размяна на младшия и старшия байт в една дума.
Действие: Разменя младшия и старшия байт в една дума. Ако параметъра е с големина
двойна дума той се отрязва (като се изхвърля старшата дума) и тогава се
обработва.
function TRUNC(x: real): LongInt;
Предназначение: Превръщане на реално в цяло число чрез отрязване.
Действие: x е аритметичен израз от реален тип. Функцията превръща r в целочислен тип
чрез отрязване на дробната част, т.е. trunc(r) = round(int(r));
procedure TRUNCATE(var f);
Предназначение: Отрязване на файл.
Действие: Процедурата намалява дължината на файла, отрязвайки го до текущата
позиция.
function UPCASE(ch: char): char;
Предназначение: Преобразуване на буква в главна буква.
Действие: Ако стойността на параметъра на функцията е малка буква от латинската азбука
('a'..'z'), резултатът на функцията е съответната главна буква. В противен случай
резултатът на функцията е същия символ, който е даден като параметър.
function WORDSIZEOF(x {,CaseValue}): Cardinal;
Предназначение: Пресмята размера в думи на параметъра си.
Действие: x може да бъде както променлива така и тип. Ако е тип с вариантни записи (или
променлива от такъв тип), то е възможно да се изброят вариантни константи по
начина, по който се изброяват в NEW и DISPOSE. Като резултат се връща броя
на думите необходими за вътрешното представяне на параметъра.
procedure WRITE([f,] v1 [, v2, ... vn]);
Предназначение: Записване в типизиран файл.
Действие: f е файлова променлива и, ако такъв параметър не бъде зададен, използва се
стандартният изходен файл.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта