Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
99
procedure RETURN[([x])];
Предназначение: Прекратяване работата на текущата процедура.
Действие: Прекратява се работата на текущата процедура, като управлението се връща на
извикалата я такава. Ако текущата процедура има завършваща част (EXIT:), RE-
TURN е еквивалентно на GOTO EXIT, ако RETURN предшества етикета EXIT. Ако
RETURN се използва вътре във функция, като параметър на RETURN трябва да се
укаже резултатът, който се връща от функцията. Ако се укаже само (), то
резултатът е такъв, какъвто е указан чрез предишно присвояване на стойност на
идентификатора на функцията.
procedure REWRITE(var f [; Fname: string [; NEW | TEMPORARY ]]);
Предназначение: Създаване на нов външен файл.
Действие: Създава нов външен файл с име, зададено в променливата Fname. В този файл е
разрешен само запис. Опит за четене ще предизвика входно/изходна грешка.
Ако външен файл с такова име вече съществува, то той се унищожава. Ако не е
зададено име, то файловата променлива f трябва вече да е свързана с външен
файл с помощта на OPEN, APPEND или REWRITE, в този случай се предприемат
необходимите действия, така че следващият запис да бъде от началото на
файла. Ако е необходимо файлът да бъде празен, след това изпълнение
използвайте процедурата TRUNCATE. Ако е зададен параметър NEW и
съществува стар файл, то той не се унищожава, а се връща грешка. Ако е
зададен параметър TEMPORARY, файлът се отваря аналогично на начина, по
който се отваря файл при процедурата OPEN с параметър TEMPORARY.
function ROUND(x: real): LongInt;
Предназначение: Превръщане на реално число в целочислено чрез закръгляване.
Действие: Превръща аритметичния израз x, който е от реален тип, в целочислен чрез
закръгляване, т.е. резултатът е това цяло число, което е най-близко до x.
procedure SEEK(var f; NewPos: LongInt);
Предназначение: Позициониране във файл.
Действие: Файла се позиционира на позиция NewPos. Първият елемент на файла има
номер 0. Ако стойността на NewPos е не по-малка от FileSize(f) и файлът е
отворен чрез RESET, т.е. само за четене, възниква входно/изходна грешка. А
ако е разрешен запис във файла, т.е. той е бил отворен чрез REWRITE, APPEND
или OPEN, то файлът се увеличава (допълва), така че FileSize(f) = NewPos.
Стойността на елементите с които се допълва файлът е непредсказуема.
Ограничениe: Не може да се използва с текстови файлове.
function SIN(x: real): real;
Предназначение: Пресмятане на синус.
Действие: Пресмята синус от дадения в радиани параметър.
function SIZEOF(x {, CaseValue}): Cardinal;
Предназначение: Пресмята размера в байтове на параметъра си.
Действие: x може да бъде както променлива, така и тип. Ако е тип с вариантни записи (или
променлива от такъв тип), то е възможно да се изброят вариантни константи по
начина, по който се изброяват в NEW и DISPOSE. Като резултат се връща броя
на байтове необходими за вътрешното представяне на параметъра.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта