Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
95
Действие: x е параметър с големина двойна дума. Резултатът е от тип word и представлява
старшата дума на параметъра. Ако параметъра е с големина дума, то
резултата на тази функция е 0.
procedure INC(var x [, n]);
Предназначение: Увеличаване на стойността на променлива.
Действие: x е променлива от дискретен (ordinal) тип, а n е необезателен целочислен
аритметичен израз. x се увеличава с 1 или с n, ако n е зададено.
procedure INCL(var s: set; x);
Предназначение: Включване на елемент в множество.
Действие: s е променлива от тип множество, а x е елемент от базовия тип на множеството.
Тази процедура включва зададения елемент в множеството s. Т.е. Incl(s, x) е
еквивалентно на s:= s + [x];
procedure INSERT(const Src: string; var s: string; ndx: ShortCard);
Предназначение: Вмъкване на низ в друг низ.
Действие: Insert вмъква низа Src в низа s от позиция ndx.
function INT(x: real): real;
Предназначение: Получаване на цялата част на реално число.
Действие: x е аритметичен израз от реален тип. Резултатът е също от реален тип и
представлява цялата част на реалния израз, даден като параметър.
function IORESULT: integer;
Предназначение: Получаване на кода на грешката на последната входно/изходна
операция.
Действие: Автоматичната проверка на входно/изходните операции трябва да е изключена
({$I-}), за да може да се проверява кодът на грешката. В противен случай
изпълнението на програмата ще бъде прекратено веднага след настъпване на
входно/изходната грешка. IOresult връща 0, ако последната входно/изходна
операция е успешно завършена.
function LENGTH(const s: string): ShortCard;
Предназначение: Получаване на дължината на низ (string).
Действие: Резултатът на функцията е дължината на дадения като параметър низ.
function LN(x: real): real;
Предназначение: Пресмятане на натурален логаритъм.
Действие: x е аритметичен израз от реален тип. Резултатът е натурален логаритъм от x,
т.е. това е логаритъм от x при основа неперовото число. ln(x) = log
e
X
function LO(x: word): byte;
Предназначение: Получаване на младшия байт на дума.
Действие: x е параметър с големина една дума. Резултатът е от тип byte и представлява
младшият байт на параметъра. Ако параметърът е с големина двойна дума, то
той се отрязва (като се изхвърля старшата дума) и тогава се обработва.
function LONGSWAP(w: LongWord): LongWord;
Предназначение: Размяна на байтовете в двойна дума.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта