94
Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
function FRAC(x: real): real;
Предназначение: Получаване на дробната част на реално число.
Действие: x е аритметичен израз от реален тип. Резултатът е също от реален тип и
представлява дробната част на реалния израз, даден като параметър.
procedure FREEMEMWORDS(p: pointer; WrdSz: Natural);
Предназначение: Освобождаване на заета памет.
Действие: p е променлива от тип указател, сочеща към динамична променлива с размер
WrdSz думи. FREEMEMWORDS унищожава тази динамична променлива, като
връща паметта, заемана от нея, за повторно използване. Стойността на WrdSz
трябва да бъде точно толкова, колкото е била при използването на процедурата
GETMEMWORDS, т.е. трябва да се освобождават толкова думи, колкото са
били заети.
procedure GETDATE(var Year, Month, Day: word);
Предназначение: Получаване на текущата дата.
Действие: В променливите Year, Month, Day се получават съответно текущите година,
месец и ден, като Year може да бъде в граници от 1980 до 2099, Month - от 1 до
12, а Day - от 0 до 31. Ако в променливата Day получите стойност 0, значи не е
установена текущата дата в операционната система.
procedure GETMEMWORDS(var p: pointer; WrdSz: Natural);
Предназначение: Получаване на памет.
Действие: p е променлива от тип указател. WrdSz е обемът на областта от паметта (в
думи), която ще се отдели. Адресът на началото й ще бъде записано в p.
Забележка: В никакъв случай да не се разчита, че областите от паметта, заети с две
последователни извиквания на GETMEMWORDS, ще образуват непрекъснат
блок.
procedure GETTIME(var Hour, Min, Sec, s100: word);
Предназначение: Получаване на текущото време.
Действие: В променливите Hour, Min, Sec и s100 се получават съответно текущите час,
минута, секунда и стотна от секундата. Hour е в граници от 0 до 23, Min - от 0 до
59, Sec - от 0 до 59, а s100 - от 0 до 99.
procedure HALT[(ExitCode: Natural)];
Предназначение: Прекратяване на изпълнението на програмата.
Действие: ExitCode е необезателен параметър и, ако не е указан, се подразбира нула (0).
HALT прекратява изпълнението на програмата, като връща на операционната
система зададения си параметър. Тъй като в UniDOS не се поддържа ErrorLevel
(както в MS-DOS), ефектът е еднакъв при всички параметри.
function HI(x: word): byte;
Предназначение: Получаване на старшия байт на дума.
Действие: x е параметър с големина една дума. Резултатът е от тип byte и представлява
старшият байт на параметъра. Ако параметърът е с големина двойна дума, то
той се отрязва (като се изхвърля старшата дума) и тогава се обработва.
function HIWORD(x: LongWord): word;
Предназначение: Получаване на старшата дума на двойна дума.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта